ประสบการณ์ดีดี

วันที่ ๑๐-๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔ มาประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานและเครือข่ายพัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครู

สิ่งที่ได้กลับไปใช้ประโยชน์สองวันนี้ก็คือการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อมาแปลงเอกสารให้เป็นPDF การฝึกทำเว็บไซต์ของโรงเรียนผ่านwordpress

Advertisements